Kvalitetspolicy

Med vår heltäckande service inom takentreprenader är vår ambition att vara ett föredöme på de marknader där vi finns.

Vi arbetar för att ständigt förbättra verksamheten genom erfarenhetsåterföring, avvikelsehantering samt regelbundna revisioner.

I vårt dagliga arbete ska vedertagen byggteknik användas samt att vi följer tillämpliga författningskrav samt branschkrav.

 

Miljöpolicy

Företaget ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete genom åtgärder som bidrar till att minska belastningen på vår natur.

Vi efterlever miljölagstiftning sam myndigheters krav och föreskrifter på miljöområdet samt arbetar med att ständigt förbättra verksamheten med avseende på dess miljöaspekter.

Materialval, arbetsmetoder och resurser med minsta möjliga miljöbelastning ska användas.

 

Arbetsmiljöpolicy

Företagets verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet och stimulera till kreativitet.

Arbetsmiljön ska vara säker och utvecklande samtidigt som den ska vara möjlig att påverka för den enskilde. Vi går löpande igenom utbildningar och lagkrav för att efterleva och förbättra kvalitén inom företaget.

Vi ska förebyggande gå igenom verksamheten och inventera samt identifiera de risker som våra anställda utsätts för på alla nivåer i vårt företag. Bedömer vi att en arbetsuppgift inte kan utföras säkert så ska den inte utföras alls.

På Arena tak visar vi respekt och förståelse för våra olika personligheter, behov och arbetssätt och ser olikheterna som en tillgång i arbetet. Vi accepterar inte kränkande särbehandling. Samtliga anställda tar också gemensamt ansvar för och bidrar till en öppen, tydlig och konstruktiv kommunikation, så att arbetsmiljörisker uppmärksammas och åtgärdas. Hos oss är arbetsmiljö en naturlig del i vardagsarbetet och arbetsmiljöaspekter beaktas i alla beslut som fattas.